19
/
164272
Bắc Giang nâng cao công tác tuyên truyền qua hoạt động văn hóa nghệ thuật
bac-giang-nang-cao-cong-tac-tuyen-truyen-qua-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat
news

Bắc Giang nâng cao công tác tuyên truyền qua hoạt động văn hóa nghệ thuật

Thứ 2, 20/05/2024 | 09:55:00
2,125 lượt xem

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước đã được tỉnh Bắc Giang triển khai tích cực và mang lại những giá trị thiết thực.

Bắc Giang nâng cao công tác tuyên truyền qua hoạt động văn hóa nghệ thuật- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sách tại Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang. Ảnh: Trần Khiêm

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã phát huy những tiềm năng, lợi thế, tận dụng tốt thời cơ đẩy mạnh phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, Bắc Giang đã trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế của cả nước, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất nhập khẩu đều ở nhóm đầu cả nước. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; các khu, cụm công nghiệp có bước phát triển mạnh đã thu hút, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh. 

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa ngày càng được củng cố và tăng cường. Những giá trị truyền thống tốt đẹp về văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được giữ gìn và phát huy, hình thành giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức mới, hướng tới văn minh, hiện đại, tác phong công nghiệp.

Việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật là giải pháp đúng đắn, có tính định hướng và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Việc đấu tranh lên án các hành vi tham nhũng, tiêu cực thông qua các hoạt động nghệ thuật mang tính nhẹ nhàng, thâm thúy, dễ nhớ nên có tác động sâu rộng, dễ được công chúng đón nhận, mang lại hiệu quả thực chất trong công tác tuyên truyền.

Những năm qua, công tác xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững luôn được các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chú trọng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang, trong đó có xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

Hiện nay, UBND tỉnh Bắc Giang đang tập trung để tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó xác định một trong những khâu đột phá của Nghị quyết là: Tập trung xây dựng văn hoá trong trong Đảng, trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, trọng tâm là xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị có phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; trung thực và liêm khiết, có ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung và có khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tập trung xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và văn hoá tiết kiệm trong các tầng lớp nhân dân.

Các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức. Biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân gương mẫu trong học tập và thực hành liêm chính. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục liêm chính trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Tủ sách pháp luật; biên soạn, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, đã lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, cuộc thi, liên hoan, các loại hình nghệ thuật biểu diễn hoặc sáng tác văn học, kịch bản sân khấu. Đặc biệt, Hội thi "Trưởng thôn, tổ dân phố thân thiện, tài năng", với nhiều hoạt cảnh, tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; biểu dương những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng.

Tập trung nguồn lực cho văn hóa nghệ thuật

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen do tác động của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, kéo theo nhiều sản phẩm văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; mặt trái kinh tế thị trường đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên có nguy cơ làm xói mòn những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc… Tình hình trên đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Bắc Giang.

Vì vậy, theo Tỉnh ủy Bắc Giang, để khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời gian tới, Bắc Giang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các địa phương về tầm quan trọng của văn hóa, phát triển văn học, nghệ thuật. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ nhân dân.

Đồng thời đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang và các chi hội chuyên ngành. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ về chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, nhà nước về văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới cho các văn nghệ sĩ, làm cho văn nghệ sĩ hiểu rõ về quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với những vấn đề hệ trọng của đất nước, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm. Từ đó củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức và hành động của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tạo văn học nghệ thuật, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, xây dựng môi trường văn hóa liêm chính.

Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật của tỉnh Bắc Giang cần đầu tư, nâng cao chất lượng các tác phẩm, vở diễn, chương trình nghệ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của nhân dân. Quan tâm chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, trong đó có số hoá vở diễn sân khấu.

Tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa, con người phù hợp, tương xứng với đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Theo Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/bac-giang-nang-cao-cong-tac-tuyen-truyen-qua-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-102240518185033984.htm 

  • Từ khóa

Vì sao Thương Tín đi lang thang?

Cư dân mạng thắc mắc không hiểu vì sao nghệ sĩ Thương Tín lang thang rày đây mai đó mà không chịu về sống chung với vợ con.
15:52 - 14/06/2024
1,181 lượt xem

Thực hư các bức ảnh tìm thấy xác máy bay MH370

Những ngày qua, hình ảnh về xác máy bay MH370 của Malaysia Airlines được tìm thấy ở sâu dưới đáy biển khiến dư luận xôn xao.
16:10 - 14/06/2024
1,161 lượt xem

Phim Trần Anh Hùng, Phan Đăng Di được đại diện cơ quan sáng tạo từ Hong Kong khen nức nở

Ông Gary Mak - trợ lý giám đốc Cơ quan Phát triển ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Hong Kong (Trung Quốc), đã dành những lời khen ngợi phim của Trần...
14:22 - 14/06/2024
1,185 lượt xem

Mặc hở bạo tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2024: Ấn tượng hay phản cảm?

Nhiều hoa hậu, á hậu, người mẫu diện trang phục lộng lẫy xuất hiện ở thảm đỏ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2024. Nhiều người đẹp mặc trang phục hở...
11:25 - 14/06/2024
1,278 lượt xem

DIFF 2024: Đốt hàng trăm tỉ đồng cho 20 phút trình diễn tuyệt đỉnh trên bầu trời Đà Nẵng

Tám đội thi - 10 màn trình diễn - là thành quả của quá trình làm việc kéo dài hơn 9 tháng. Nhưng chẳng ai dám chắc điều gì có thể xảy ra cho đến khi đêm...
11:03 - 14/06/2024
1,309 lượt xem