/
222
Giới thiệu
gioi-thieu
category

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày 21 tháng 9 năm 1977, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc đã ra quyết định số 760/QĐ-UBND về việc thành lập Đài phát thành Hà Bắc trực thuộc UBND tỉnh. Đài Phát thành Hà Bắc thành lập trên cơ sở Đài truyền thanh tỉnh được tách khỏi Ty thông tin Hà Bắc và...
11:01 - 04/10/2018
5,809 lượt xem

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đài PT&TH Bắc Giang

Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 23/2/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài PT&TH...
10:09 - 01/03/2018
7,006 lượt xem