Bắc Giang: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng hơn 16%

Thứ 3, 22.10.2019 | 17:15:36
691 lượt xem

BGTV- Theo báo cáo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 14%, riêng năm 2019 đạt tới 16,1%.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2019 được tăng dần trong các năm. Tăng chủ yếu ở khu vực công nghiệp và xây dựng (22,60%); khu vực dịch vụ (7,32%) và tăng trưởng thấp nhất trong 3 khu vực vẫn là nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1,99%.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh các năm 2016-2019

Tốc độ tăng so với năm trước (%)

Tốc độ tăng trưởng GĐP bình quân giai đoạn 2016-2019 (%)


Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Tổng số:

10,73

13,33

15,96

16,10

14,0

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,50

-1,34

6,48

0,5

1,99

Công nghiệp và xây dựng

17,86

23,23

24,40

25,10

22,60

Dịch vụ

6,70

7,88

6,52

8,20

7,32


Sự chuyển dịch cơ cấu ngành vẫn theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản trong khi vẫn duy trì được tốc độ tăng của tất cả các ngành kinh tế. Nếu như năm 2016, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,17% thì đến năm 2019 chỉ còn 15,79%. Trong khi đó, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ theo hướng tăng hơn (Năm 2016, công nghiệp và xây dựng chiếm 45,84%, đến năm 2019 tăng lên là 52,61%). Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu ngành chưa đi vào chiều sâu của phân công lao động xã hội, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh./.

BGTV  • Từ khóa