Nhiệm kỳ 2021-2026: UBND cấp xã loại 2 được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch

Thứ 2, 29.06.2020 | 18:31:19
119 lượt xem

BGTV- Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP và Nghị định 69/2020/NĐ-CP số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các đơn vị hành chính được quy định cụ thể, trong đó Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung UBND xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch.

Ảnh minh họa.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

Đơn vị hành chính

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND

Thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, TP.HCM

Không quá 05

Còn lại

Không quá 04

Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Loại I

Không quá 03

Loại II

Không quá 02

Loại III

Không quá 02

Phường, thị trấn

Loại I

Không quá 02

Loại II

Không quá 02

Loại III

01


Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

Đơn vị hành chính

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND

Tỉnh

Loại I

Không quá 04

Loại II

Không quá 03

Loại III

Không quá 03

Huyện

Loại I

Không quá 03

Loại II

Không quá 02

Loại III

Không quá 02

Loại I

Không quá 02

Loại II

Không quá 02

Loại III

01


Như vậy, so với nhiệm kỳ 2016 – 2020, trong nhiệm kỳ tới (2021 – 2026) xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND./.

BGTV


  • Từ khóa