Bổ sung quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng để chống tiêu cực

Thứ 6, 10.09.2021 | 15:04:52
1,014 lượt xem

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc Bộ Chính trị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng để chống tiêu cực khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội ngũ.

Bổ sung quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng để chống tiêu cực - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị sáng 10/9 (Ảnh: Ban Nội chính Trung ương).

Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương, sáng 10/9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án "Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng" để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đều là những biểu hiện tiêu cực. Tham nhũng nói riêng và tiêu cực nói chung đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Do đó, Tổng Bí thư quán triệt, công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư chỉ rõ, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. "Hai nội hàm này nó có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống…" - Tổng Bí thư nói.

Nêu rõ thực trạng tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư cho rằng, nguyên nhân cơ bản là việc phòng chống tiêu cực còn phân tán, thiếu tính tập trung; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng chống tham nhũng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực, theo đó, hết sức cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau cuộc họp, Bộ Chính trị thống nhất bổ sung thêm từ "tiêu cực" vào tên gọi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để thể hiện bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này.

Chỉ đạo xử lý án tham nhũng, tiêu cực ảnh hưởng uy tín Đảng

Bổ sung quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng để chống tiêu cực - 2

Tổng Bí thư nhận định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng; lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.

Về đối tượng chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, theo Tổng Bí thư, Bộ Chính trị xác định là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, để đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo phòng, chống tiêu cực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh về phạm vi, trọng tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước.

Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ án, vụ việc và hành vi tiêu cực khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ (gọi chung là vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận: "Việc Bộ Chính trị quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để chỉ đạo phòng chống cả tham nhũng và tiêu cực tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, không ngừng, không nghỉ làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và sự tin tưởng của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng".

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện, trình Tổng Bí thư ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thay thế Quy định số 211 ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. 

Theo Thái Anh/Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-sung-quyen-han-cua-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-de-chong-tieu-cuc-20210910141327730.htm

  • Từ khóa