Bắc Giang: Đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức nếu bỏ việc đi lễ hội trong giờ hành chính

Thứ 3, 23.02.2021 | 18:10:55
5,657 lượt xem

BGTV- Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị chấn chỉnh ngay việc chấp hành quy chế, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đình chỉ công tác các trường hợp bỏ việc đi chơi, lễ hội, ăn uống quán xá, ăn cỗ, đi tham gia đấu giá đất, đấu giá tài sản trong giờ hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức nếu bỏ việc đi lễ hội, đi chơi... trong giờ hành chính.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đã được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở; ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cũng như cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc chấp hành quy chế, thời gian làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa cao...

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn, UBND các huyện thành phố: Tiếp tục quán triệt thực hiện Công văn số 1937-CV/TU ngày 29/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc và quy định không uống rượu, bia; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ.

Chấn chỉnh ngay việc chấp hành quy chế, thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị mình; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tập trung cao cho thực hiện chức trách công việc; thực hiện nghiêm quy định về không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, ngày trực và trước khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức bỏ việc đi chơi thể thao (chơi Golf, tenis, cầu lông, bóng đá,...), la cà quán xá (Caffe, quán nước,...), đi ăn uống tại nhà hàng, khách sạn; đi tham gia đấu giá đất, đấu giá tài sản; đi lễ, hội, ăn cỗ trong giờ làm việc. Các trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác, xử lý kỷ luật với tình tiết tăng nặng và các hình thức kỷ luật khác theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đài PT&TH tỉnh, Báo Bắc Giang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh ngày 08/01/2020; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

BGTV

  • Từ khóa